كارگزيني هیات علمی 

اداره هيات علمي واحد در دو بخش امور حق التدريس و هيات علمي در حوزه معاونت آموزشي مشغول به فعاليت مي باشد.


                               اهم وظايف كارگزيني هيات علمي
1- تشکيل شوراي جذب استاد به منظور بررسي درخواستهاي متقاضيان هيات علمي
2- تشکيل کميته ترفيعات پايه اساتيد
3- امور مربوط به تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيات علمي
4- بررسي ارتقاي سطح علمي اعضاي هيات علمي
5- صدور احکام کارگزيني اعضاي هيات علمي
6- تشکيل جلسات تعيين نرخ حق الزحمه مدرسين حق التدريس و اعضاي هيات علمي
7- پيگيري و بررسي اعطاي تسهيلات رفاهي اعضاي هيات علمي
8- ساير امور مربوط به اعضاي هيات علمي واحد

 

 ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی

- آئین نامه ارتقاء        

- جدول حداقل امتیازها

- متن گزارشنامه        

- فرم پايه ساليانه