اعضاي هيات علمي گروه پرستاري

جناب قاي فدايي (مدير گروه)-رزومه

جناب آقاي دكتر ابوالفضل فرهادي-رزومه

جناب آقاي دكتر فريمان ابراهيم زاده-رزومه

سركار خان دكتر معصومه ياسايي-رزومه

جناب آقاي دكتر رضايي نژاد-رزومه

سركار خانم حديثه منادي-رزومه

سركار خانم مريم يعقوبي-رزومه