1-گذرانيدن درس آشنايي با دفاع مقدس براي تمامي دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي كه درس اختياري دارند، الزامي است.

2- گذرانيدن درس «آشنايي با مباني طب ايراني و مكمل» براي تمامي دانشجويان پرستاري الزامي است.

   دانلود : كارشناسي پيوسته حسابداري           حجم فایل 73 KB
   دانلود : كارشناسي ناپيوسته مهندسي فناوري مكانيك خودرو           حجم فایل 238 KB
   دانلود : كارداني پيوسته مكانيك خودرو           حجم فایل 72 KB
   دانلود : كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي كامپيوتر           حجم فایل 71 KB
   دانلود : كارشناسي پيوسته علوم ورزشي           حجم فایل 833 KB
   دانلود : كارشناسي ارشد آگرو تکنولوژی-علوم علفهاي هرز           حجم فایل 152 KB
   دانلود : كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني - داخلي           حجم فایل 81 KB
   دانلود : كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني - بين الملل           حجم فایل 106 KB
   دانلود : كارشناسي پيوسته حقوق ورودي 96 به بعد           حجم فایل 228 KB
   دانلود : كارشناسي ناپيوسته نقشه كشي معماري           حجم فایل 42 KB
   دانلود : كارداني پيوسته نقشه كشي معماري           حجم فایل 52 KB
   دانلود : كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر-نرم افزار           حجم فایل 314 KB
   دانلود : كارشناسي ارشد جغرافياو برنامه ريزي شهري           حجم فایل 829 KB
   دانلود : كارشناسي ارشد علوم ومهندسي باغباني           حجم فایل 699 KB
   دانلود : كارشناسي پيوسته مهندسي كامپيوتر           حجم فایل 61 KB
   دانلود : كارداني پيوسته حسابداري           حجم فایل 90 KB
   دانلود : كارشناسي پيوسته مهندسي عمران           حجم فایل 93 KB
   دانلود : كارشناسي ارشد مديريت ورزشي           حجم فایل 38 KB
   دانلود : كارشناسي ارشد مديريت ورزشي-اوقات فراغت           حجم فایل 38 KB
   دانلود : كارشناسي پيوسته حقوق           حجم فایل 47 KB
   دانلود : دكتري علوم باغباني-گياهان دارويي،ادويه اي ونوشابه اي           حجم فایل 48 KB
   دانلود : كارشناسي پيوسته پرستاري ورودي 93 به بعد           حجم فایل 200 KB
   دانلود : كارشناسي ناپيوسته تربيت بدني           حجم فایل 38 KB
   دانلود : كارداني پيوسته كامپيوتر(ديپلم - غير مرتبط)           حجم فایل 275 KB
   دانلود : كارداني پيوسته كامپيوتر(ديپلم رياضي و تجربي)           حجم فایل 297 KB
   دانلود : كارداني پيوسته كامپيوتر(ديپلم كار و دانش)           حجم فایل 275 KB
   دانلود : كارداني پيوسته كامپيوتر (ديپلم فني و حرفه اي )           حجم فایل 262 KB
   دانلود : دكتري زراعت           حجم فایل 59 KB
   دانلود : دكتري جغرافيا           حجم فایل 162 KB
   دانلود : دكتري زبان وادبيات فارسي           حجم فایل 94 KB
   دانلود : كارشناسي ناپيوسته حسابداري           حجم فایل 63 KB
   دانلود : كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني           حجم فایل 83 KB
   دانلود : كارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايي عمران           حجم فایل 349 KB
   دانلود : كارشناسي پيوسته پرستاري           حجم فایل 451 KB
   دانلود : كارشناسي پيوسته فقه و مباني حقوق اسلامي           حجم فایل 48 KB
   دانلود : كارشناسي ارشد عمران           حجم فایل 70 KB
   دانلود : كارشناسي ارشد حقوق بين الملل           حجم فایل 91 KB
   دانلود : كارشناسي ارشد حسابداري           حجم فایل 123 KB
   دانلود : كارشناسي ارشد مبارزه با علفهاي هرز           حجم فایل 169 KB
   دانلود : كارشناسي ارشد فقه ومباني حقوق اسلامي           حجم فایل 48 KB
   دانلود : كارشناسي ارشد زبان وادبيات عرب           حجم فایل 59 KB
   دانلود : كارشناسي ارشد اگرواكولوژي           حجم فایل 175 KB
   دانلود : كارشناسي ارشد ادبيات فارسي تطبيقي           حجم فایل 214 KB
   دانلود : كارشناسي ارشد زبان وادبيات فارسي           حجم فایل 44 KB
   دانلود : كارداني پيوسته تربيت بدني           حجم فایل 54 KB
   دانلود : كارداني پيوسته مربي بهداشت مدارس           حجم فایل 196 KB
   دانلود : كارداني پيوسته كامپيوتر           حجم فایل 60 KB
   دانلود : كارداني پيوسته نقشه كشي صنعتي           حجم فایل 109 KB
   دانلود : كارداني ناپيوسته مديريت بازرگاني           حجم فایل 79 KB
   دانلود : كارداني پيوسته گرافيك           حجم فایل 80 KB
   دانلود : كارداني ناپيوسته كامپيوتر           حجم فایل 68 KB
   دانلود : كارداني برق - مخابرات           حجم فایل 80 KB
   دانلود : كارداني زبان وادبيات فارسي           حجم فایل 46 KB
   دانلود : عناوين دروس عمومي           حجم فایل 51 KB