آزمون جامع(نیمسال چهارم)

دانشجو موظف است تا پايان نيمسال چهارم، استاد راهنماي پژوهشي خود را انتخاب کرده و نسبت به تعیین موضوع هماهنگ نماید. اما ارائه رسمی پروپزال منوط به موفقیت در آزمون جامع است. آزمون جامع در هر رشته تحصيلي دو بار در سال(ترجیحا بهار و پاییز) برگزار مي شود و زمان برگزاري آن با پيشنهاد گروه آموزشي مربوط و تائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشکده یا دانشگاه مي باشد.

در پايان مرحله آموزشي دانشجو ملزم است در آزمون جامع كه بصورت كتبي و شفاهی برگزار مي شود شركت كند. شرط شركت در آزمون جامع، قبولي در كليه درس هاي مرحله آموزشي با كسب حداقل ميانگين كل 16 و ارائه گواهی قبولی آزمون زبان مي باشد.

آزمون جامع به منظور ارزشيابي قابليت هاي علمي آموزشي دانشجو، از درس هاي تخصصي رشته مربوط، حداقل از 4 درس بعمل مي آيد. آزمون شفاهی حداكثر تا يك هفته بعد از آزمون كتبي برگزار مي شود. ارزش آزمون هاي كتبي و ارزيابي شفاهی به ترتيب 70 و 30 درصد نمره نهايي است و ميانگين كل نمرات دانشجو در آزمون جامع نبايد از 16 كمتر باشد. در صورت عدم موفقيت، دانشجو مجاز است تنها براي يك بار ديگر در اولين آزمون جامع بعدي شركت نمايد. مدت انتظار دانشجو براي شركت در آزمون مجدد جزو سنوات مجاز تحصيل مرحله آموزشي محسوب مي شود. نتايج آزمون جامع بايد ظرف مدت محدودي(حداكثر یک ماه) بعد از برگزاري آزمون از طريق گروه به تحصيلات تكميلي دانشگاه ارسال و دانشگاه ظرف مدت يك هفته قبولي و يا عدم قبولي دانشجو را كتبا به وي اعلام نمايد.

حسب مقررات آموزشی دانشگاه ، رعایت موارد ذیل جهت شرکت در امتحان جامع ضروری می باشد:

1-     ارائه حد نصاب نمره زبان به تحصیلات تکمیلی دانشگاه، قبل از برگزاری آزمون جامع

3-     گذراندن کلیه دروس مرحله آموزشی دوره و ثبت نمرات توسط اساتید مربوط، قبل از برگزاری آزمون جامع.

ارائه طرح پژوهشی رساله(پروپزال)

دانشجویان فقط پس از کسب حد نصاب امتحان جامع(میانگین کل 15از 20) مجاز به ارائه پروپزال هستند. زمان ارائه پروپزال، نیمسال سوم تحصیلی، پس از قبولی در امتحان جامع و حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است. این زمان در صورت تایید شورای تحصیلات تکمیلی، حداکثر تا یک نیمسال دیگر با رعایت سقف زمانی مجاز دوره دکترا قابل تمدید است.

هر دانشجو می تواند دو استاد راهنما و دو استاد مشاور داشته باشد. استاد راهنماي پژوهشي ترجيحا بايد از بين استادان داخل دانشگاه انتخاب شود.

استادان راهنما و مشاور بايد داراي حداقل مدرك دكتري تخصصي Ph.D  با مرتبه حداقل استادياری و حداقل سه سال سابقه تدريس يا پژوهش در دوره هاي تحصيلات تكميلي باشند.

منابع آزمون:

رشته زبان و ادبيات فارسي

1-تحقيق در متون فارسي(نظم): شامل منابع؛ قصيده ترسائيه خاقاني ، ديوان حافظ خرمشاهي ، مفلس كيميا فروش، حماسه سرايي در ايران، حماسه در رمز و راز ملي، شاهنامه
2-تحقيق در متون فارسي(نثر): شامل منابع؛ مقامات حميدي و نفثه المصدور و فن النثر دكتر حسين خطيبي(بخش نثر موزون فني)
3-دستور تاريخي و تطبيقي: شامل منابع؛ دستور تاريخي و تاريخ زبان فارسي دكتر ابوالقاسمي ، دستور دكتر وحيديان كاميار
4-بلاغت و فنون ادب: شامل منابع؛ بيان و بديع دكتر شميسا و فنون ادبي استاد همايي

رشته علوم ومهندسي باغباني- فيزيولوژي توليد و پس از برداشت گياهان باغباني

1-فيزيولوژي گلدهي:  كتاب Physiology of flowering – كتاب Flower Breeding and Genetics
2-فيتوشيمي:  كتاب Pharmacognosy – كتاب تركيبات سازنده گياهان دارويي ، ترجمه رحمت الله توكلي
3-فرآيند پس از برداشت گياهان دارويي:  كتاب توليد و فرآوري گياهان دارويي دكتر اميد بيگي جلد1،2،3 – كتاب فرآيندهاي پس از برداشت خشك كردن و فرآوري گياهان دارويي معطر، ترجمه فرزانه نجفي، محمدتقي عبادي و جلال عباسيان

رشته آگروتكنولوژي - فيزيولوژي گياهان زراعي

1-فيزيولوژي تنش:  كتاب فيزيولوژي تنشهاي محيطي تاليف كافي و همكاران- كتاب مقاومت گياهان به نمشهاي محيطي تاليف بسرا و ترجمه كافي و همكاران.
2-اكوفيزيولوژي گياهان زراعي:  كتاب اكوفيزيولوژي گياهي زراعي تاليف لمبرزهمين عنوان تاليف لارچر و هردو كتاب ترجمه كوچكي و همكاران
3-اكوسيستم هاي زراعي:  كتاب اكولوژي گياهان زراعي دكتر كوچكي و دكتر نصيري محلاتي- اكولوژي دكتر اردكاني


رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري


1- سازمان یابی فضای شهری منابع:كتاب تحت عنوان فضاهاي عمومي شهري ( إز نظريه ها تا فلسفه أنديشي فضائي ) مؤلف سيد علي حسين پور و همكاران انتشارات سخن گستر ١٣٩٢
۲- مدیریت مخاطرات طبیعی منابع: اسمیت کیت مخاطرات محیطی ترجمه دکتر شاپور گودرزی نژاد و ابراهیم مقیمی انتشارات سمت ۱۳۹۱
رحیمی محسن ۱۳۹۳ مدیریت بحران و سوانح شهری تهران انتشارات رامان سخن
کاظمی(ع) ۱۳۶۶ مدیریت بحران های بین المللی .تهران انتشارات نشر دفتر نشر فرهنگ اسلامی
مقیمی ابراهیم ۱۳۹۴ دانش مخاطرات انتشارات دانشگاه تهران تهران
۳- درس مدیریت یکپارچه شهری منابع: - حسین زاده دلیر ،کریم، ساسان، پور فرزانه، جاپاهای  اکولوژیکی بوم شناختی در پایداری کلانشهر تهران( ۱۳۸۴ )فصلنامه تحقیقات جغرافیایی - تقوایی، مسعود ،شاهوردی، سمیه ، برنامه ریزی و طراحی فضای سبز ماهنامه پژوهشی و آموزشی شهرداری، سازمان شهرداری های کشور، ۱۳۸۲ شماره ۵۴ - حجازی جویبار، آزاد، بررسی آلودگی هوا و ارزیابی کیفیت هوا در شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فیزیک دانشگاه اصفهان ۱۳۸۲
۴- درس محیط زیست شهری منابع:- دبیری، مینو ، آلودگی هوا آب خاک، انتشارات اتحاد اردبیل ،۱۳۷۲- دبیری ، مینو ، آلودگی محیط زیست، انتشارات اهل بیت، چاپ اول، ۱۳۷۵- مجنونیان, هنریک، مباحثی پیرامون پارک ها فضای سبز و تفرجگاه ها، سازمان یابی پارکها و فضای سبز شهر تهران ۱۳۷۴- مرتضوی سهیلا برجیس نظام الدین بررسی آلودگی صدا در مناطق پر ترافیک اصفهان مجله سلامت بهداشت و سلامت انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۸۴- حجازی جویبار، آزاد، بررسی آلودگی هوا و ارزیابی کیفیت هوا در شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فیزیک دانشگاه اصفهان ۱۳۸۲ 

   دانلود : فرمهاي مورد نياز آزمون جامع دكتري           حجم فایل 81 KB