رشته هاي دكتري تخصصي(P.h.D):


1-جغرافيا و برنامه ريزي شهري كد 21501
2-زبان و ادبيات فارسي كد 20101
3- آگروتكنولوژي- فيزيولوژي گياهان زراعي كد 50670
4-علوم و مهندسي باغباني - فيزيولوژي توليد و پس از برداشت گياهان باغباني كد 50191

 

رشته هاي كارشناسي ارشد:

1-زبان و ادبيات فارسي كد 20101

2- مترجمي زبان عربي كد 20203

3-زبان و ادبيات عربي كد 20202

4-فقه ومباني حقوق اسلامي كد 20454

5- جغرافيا-برنامه ريزي شهري- آمايش شهري كد 21548

6- علوم و مهندسي باغباني - توليد محصولات گلخانه اي كد 50180

7-علوم و مهندسي باغباني - درختان ميوه كد 50184

8-علوم و مهندسي باغباني - سبزي ها كد 50183

9- علوم و مهندسي باغباني - گياهان دارويي  كد 50181

10- علوم و مهندسي باغباني - گياهان زينتي كد 50182

11- آگروتكنولوژي –علوم علفهاي هرز كد 50669

12-  اگرواكولوژي كد 50671

13-  زبان وادبيات فارسي -ادبيات پايداري كد 20115

14-   زبان وادبيات فارسي -ادبيات تطبيقي كد 20106

15-  مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي كد 21256

16-  مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي  كد 21271

17-  مديريت ورزشي- مديريت اوقات فراغت ورزشهاي تفريحي  كد 21486

18-  حسابداري  كد 21301

19-  مهندسي كامپيوتر-نرم افزار كذ 41002

20-  مهندسي عمران -مديريت ساخت كد 40389

رشته هاي كارشناسي پيوسته(به‌صورت بدون آزمون و در موعد معین از طریق پایگاه اینترنتی azmoon.org):

 

1-فقه و مباني حقوق اسلامي كد 20454

2- جغرافيا كد 21517

3- آموزش زبان وادبيات عربي كد 20385

4-زبان وادبيات عربي كد 20202

5-زبان وادبيات فارسي كد 20101

6-مردم شناسي كد 20510

7-علم اطلاعات ودانش‌شناسي كد 21717

8- مهندسي عمران كد 40401

9- مهندسي كامپيوتر كد 14054

10- حقوق كد 20803

11- مهندسي توليد و ژنتيك گياهي كد 50169

12- علوم و مهندسي باغباني كد 50170

13- مهندسي صنايع كد 40310

14- علوم ورزشي كد 21475

15- حسابداري كد 21301


رشته هاي كارشناسي ناپيوسته (به‌صورت بدون آزمون و در موعد معین از طریق پایگاه اینترنتی azmoon.org):

1- حسابداري كد 21301

2- مديريت بازرگاني كد 21207

3-مهندسي‌تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر كد 41013

4-مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزار رايانه كد 41026

5-علم اطلاعات و دانش شناسي كد 21717

6- آموزش ديني‌وعربي كد 20422

7- مهندسي توليدات گياهي- باغباني كد 50333

8- مهندسي اجرايي‌عمران كد 70402

9- معماري كد 60206

10- تربيت بدني وعلوم ورزشي-مديريت و برنامه‌ريزي تربيت بدني كد 21403

11- گرافيك كد 60143

12- مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي كد 41428

رشته هاي كارداني ناپيوسته (به‌صورت بدون آزمون و در موعد معین از طریق پایگاه اینترنتی azmoon.org):

1- كارداني آمار كد 30801

2- تربيت معلم آموزش علوم تجربي كد 30539

3- كارداني فني مخابرات كد 40059

4- كارداني حسابداري كد 21380

5- كارداني مديريت بازرگاني كد 21383

6- كارداني علم اطلاعات ودانش شناسي كد 21723

7-مردم‌شناسي كد 60120

8- كارداني آموزش زبان وادبيات فارسي كد 20123

9-صنايع-ايمني صنعتي كد 40338

10-هنرهاي تجسمي كد 60125

11- كارداني  نرم‌افزاركامپيوتر كد 41052

12- كارداني فني عمران - شبكه و تصفيه خانه آب كد 40973

13- كارداني فني عمران - شبكه و تصفيه خانه فاضلاب كد 40974

14- كارداني نقشه برداري كد 40562

15- كارداني معماري سنتي كد 60208

16- كارداني حفاظت ومرمت آثار تاريخي كد 60192

17- كارداني تكنولوژي توليدات‌گياهي كد 50606

رشته هاي كارداني پيوسته (به‌صورت بدون آزمون و در موعد معین از طریق پایگاه اینترنتی azmoon.org):

1- ‌حسابداري كد21301

2- نرم افزاركامپيوتر كد 41052

3- نقشه‌كشي معماري –معماري كد 40333

4- نقشه‌برداري-نقشه برداري كد 40565

5- نقشه كشي عمومي-نقشه كشي وطراحي صنعتي كد 40432

6-  گرافيك-گرافيك كد 60104

7- تربيت بدني-تربيت بدني كد 21408

8- امورزراعي‌وباغي-تكنولوژي توليدات زراعي كد 50611

9- امور زراعي‌وباغي-تكنولوژي توليدات باغي كد 50621

10-مكانيك خودرو-مكانيك خودرو كد 40626

11- مديريت خانواده-مديريت خانواده كد 20572

12- مربي بهداشت مدارس كد 20576

 رشته‌های زیرمجموعه‌ی علوم پزشكی (به‌صورت آزمون و در موعد معین از طریق پایگاه اینترنتی azmoon.org):
1- كارشناسی پیوسته‌ پرستاری (زن-مرد)

*******************

آخرین به‌روزرسانی: 2 شهريور 98