----------------------------------------------------------------------------------------

«مدارك  ثبت نام دانشگاه»


  • 1-اصل شناسنامه عكس‌دار و دو برگ فتوكپي از تمام صفحات
  • 2- كارت ملي و دو برگ فتوكپي
  • 3-كارت پايان خدمت هوشمند و دوبرگ فتوكپي (برادران)
  • 4-شش قطعه عكس 4×3 تمام رخ كه اخيراً تهيه شده و مشخصات فرد پشت آنها نوشته شده باشد
  • 5-اصل مدرك پايه تحصيلي و4 برگ فتوكپي
  • 4-واريز شهريه ثابت بصورت علي‌الحساب به شماره حساب  سيبا(0216253818004)بانك ملي بنام دانشگاه آزاد شيروان

«مراحل ثبت نام دانشگاه»

1-به بخش«ثبت نام دانشجويان ورودي جديد» مراجعه و با وارد كردن (كد ملي -نام-نام خانوادگي-نام پدر) به صفحه اوليه ثبت نام وارد مي‌شويد.

2-پس از مشاهده اطلاعات شناسنامه‌اي و فردي و انتخاب گزينه تائيد به صفحات بعدي كه شامل (اطلاعات آخرين مدرك تحصيلي-اطلاعات آزمون-اطلاعات نظام وظيفه- ارسال اسكن مدارك) رفته و نسبت به تكميل آنها اقدام نمائيد.

3- پس از انجام ثبت اطلاعات مورد نياز ، برگه پيش ثبت نام را چاپ وپس از واريز شهريه ثابت بصورت علي‌الحساب در بانك به اداره آموزش دانشگاه مراجعه شودراهنماي استفاده از سامانه ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان

 


 

 

 

«دروس پيشنهادي ترم اول»

 

«د فرمهاي ثبت نام دانشجويان ورودي جديد »