قابل توجه دانشجویان : با توجه به تغییرات فرایند ثبت پروپوزال خواهشمند است در تكميل اطلاعات دقت کنید.


 پورتال پايان نامه
 نام خانوادگي :
 نام :
 شماره دانشجويي :
 سال ورود به دانشگاه :
 رشته تحصيلي :
 مقطع تحصيلي :
 استاد راهنما :
 موضوع پايان نامه :
 بيان مسئله :
 سوابق مربوط :
 فرضیه‌ها :
 اهداف تحقيق :
 روش كار(نوع روش تحقیق) :
 روش گردآوري اطلاعات (ميداني، کتابخانه‌ای و غيره) :
 ابزار گردآوري اطلاعات :
 روش تجزيه و تحقيق اطلاعات :
 مطالعات کتابخانه‌ای : / /
 جمع‌آوری اطلاعات : / /
 تجزيه و تحليل داده‌ها : / /
 نتیجه‌گیری و نگارش پایان‌نامه : / /
 تاريخ دفاع نهايي : / /
 طول مدت اجراي تحقيق :