جذب دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد مهندسي عمران مديريت ساخت آغاز پذيرش بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کاردانی پیوسته نیمسال اول 99-98 دانشگاه آزاد اسلامی(18 - تیر - 1398) پذيرش دانشجو در مقاطع تحصيلات تكميلي سال 1398 سامانه پژوهشيار آغاز ثبت‌نام براساس سوابق تحصیلی در مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی
جذب دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد مهندسي عمران مديريت ساخت
جذب دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد مهندسي عمران مديريت ساخت
آغاز پذيرش بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کاردانی پیوسته نیمسال اول 99-98 دانشگاه آزاد اسلامی(18 - تیر - 1398)
آغاز پذيرش بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کاردانی پیوسته نیمسال اول 99-98 دانشگاه آزاد اسلامی(18 - تیر - 1398)
پذيرش دانشجو در مقاطع تحصيلات تكميلي سال 1398
پذيرش دانشجو در مقاطع تحصيلات تكميلي سال 1398
سامانه پژوهشيار
آغاز ثبت‌نام براساس سوابق تحصیلی در مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی
آغاز ثبت‌نام براساس سوابق تحصیلی در مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی
جذب دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد مهندسي عمران مديريت ساخت
1398/4/26
آغاز پذيرش بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کاردانی پیوسته نیمسال اول 99-98 دانشگاه آزاد اسلامی(18 - تیر - 1398)
1398/4/19
پذيرش دانشجو در مقاطع تحصيلات تكميلي سال 1398
1398/4/18
شرایط واگذاری انجام امور نظافتی و خدماتی دانشگاه آزاد شیروان
1398/3/19
آغاز ثبت‌نام براساس سوابق تحصیلی در مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی
1397/12/27