گذرانيدن الزامي درس «آشنايي با مباني طب ايراني و مكمل» براي دانشجويان پرستاري مسابقه سازه های ماکارونی با گرایش  راندمانی با دهانه 45  سانتی  ابلاغ شرايط دفاع و فارغ التحصيلي دانشجويان تحصيلات تكميلي در نظام پايش آزاد سامانه پژوهشيار
گذرانيدن الزامي درس «آشنايي با مباني طب ايراني و مكمل» براي دانشجويان پرستاري
گذرانيدن الزامي درس «آشنايي با مباني طب ايراني و مكمل» براي دانشجويان پرستاري
مسابقات منطقه ای سازه های ماکارونی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان استان خراسان شمالی
مسابقه سازه های ماکارونی با گرایش راندمانی با دهانه 45 سانتی
ابلاغ شرايط دفاع و فارغ التحصيلي دانشجويان تحصيلات تكميلي در نظام پايش آزاد
ابلاغ شرايط دفاع و فارغ التحصيلي دانشجويان تحصيلات تكميلي در نظام پايش آزاد
سامانه پژوهشيار

گذرانيدن الزامي درس «آشنايي با مباني طب ايراني و مكمل» براي دانشجويان پرستاري
1398/11/14
گذرانيدن درس آشنايي با دفاع مقدس براي تمامي دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي كه درس اختياري دارند ،الزامي است.
1398/10/16
قابل توجه اساتيد ارجمند
1398/9/4

گذرانيدن الزامي درس «آشنايي با مباني طب ايراني و مكمل» براي دانشجويان پرستاري
1398/11/14
باشگاه پژوهشگران جوان برگزار میکند
1398/11/5
گذرانيدن درس آشنايي با دفاع مقدس براي تمامي دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي كه درس اختياري دارند ،الزامي است.
1398/10/16
مسابقات منطقه ای سازه های ماکارونی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان استان خراسان شمالی
1398/10/10
قابل توجه اساتيد ارجمند
1398/9/4
دستورالعمل تکمیلی دروس جبرانی دانشجویان دوره‌های دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد
1398/8/20

1- گذرانيدن درس آشنايي با دفاع مقدس براي تمامي دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي كه درس اختياري دارند ،الزامي است.

2- گذرانيدن درس «آشنايي با مباني طب ايراني و مكمل» براي تمامي دانشجويان پرستاري الزامي است.