اطلاعیه ی مهم حوزه معاونت علمی دانشگاه درباره ی امتحانات پايان ترم دوم  ۹۸/۹۹ ساعت حضور مدیران گروه شیوه نامه تکمیلی یکپارچه سازی مدیریت پژوهش تحصیلات تکمیلی ثبت نام وام وزارت علوم از طريق سايت http:\\bp.swf.ir گذرانيدن الزامي درس «آشنايي با مباني طب ايراني و مكمل» براي دانشجويان پرستاري
اطلاعیه ی مهم حوزه معاونت علمی دانشگاه درباره ی امتحانات پايان ترم دوم ۹۸/۹۹
اطلاعیه ی مهم حوزه معاونت علمی دانشگاه درباره ی امتحانات پايان ترم دوم ۹۸/۹۹
ساعت حضور مدیران گروه
ساعت حضور مدیران گروه
شیوه نامه تکمیلی یکپارچه سازی مدیریت پژوهش تحصیلات تکمیلی
شیوه نامه تکمیلی یکپارچه سازی مدیریت پژوهش تحصیلات تکمیلی
وام وزارت علوم
ثبت نام وام وزارت علوم از طريق سايت http:\\bp.swf.ir
گذرانيدن الزامي درس «آشنايي با مباني طب ايراني و مكمل» براي دانشجويان پرستاري
گذرانيدن الزامي درس «آشنايي با مباني طب ايراني و مكمل» براي دانشجويان پرستاري
اطلاعیه ی مهم حوزه معاونت علمی دانشگاه درباره ی امتحانات پايان ترم دوم ۹۸/۹۹
1399/3/6
ساعت حضور مدیران گروه
1399/2/17
شیوه نامه تکمیلی یکپارچه سازی مدیریت پژوهش تحصیلات تکمیلی
1399/2/14
برگزاری کلاسهای دروس معارف بصورت غیرحضوری
1398/12/17

1- گذرانيدن درس آشنايي با دفاع مقدس براي تمامي دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي كه درس اختياري دارند ،الزامي است.

2- گذرانيدن درس «آشنايي با مباني طب ايراني و مكمل» براي تمامي دانشجويان پرستاري الزامي است.