شرح وظايف دفتر برنامه و بودجه :

- تهیه و تدوین برنامه راهبردی ششم (99-1395) واحد شیروان در افق 1404 بر اساس اسناد بالادستی و بخشنامه های سازمان مرکزی و تهیه برنامه هاي عملیاتی کوتاه مدت

- پيش بيني بودجه با توجه به روند گذشته ، وضعيت فعلي ، برنامه هاي آتي هر حوزه از واحد  و بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل هاي سازمان مركزي (بودجه ريزي بر مبناي عملكرد) و  با رویکرد صرفه جویی و کسب درآمد از منابع غیر شهریه ای و همچنین کاهش وابستگی به شهریه.

- نظارت و پایش مستمر چگونگی اجرای برنامه عملیاتی حوزه های مختلف واحد در راستای به حداقل رساندن میزان انحراف از برنامه ، کنترل برنامه و بودجه واحد به منظور ایجاد ارتباط منطقی بین آنها . 

- تجزیه و تحلیل (آنالیز) 12 ماهه بودجه هر سال واحد و ارسال به استان .

- برگزاری منظم و مستمر جلسات کمیته برنامه ریزی در واحد به منظور نهادینه ساختن فرهنگ برنامه ریزی .

- جمع آوري ، بررسي و ثبت اطلاعات اسناد حسابداري مربوط به بودجه پژوهشي هر سال در  نرم افزار مربوطه و بايگاني يك نسخه كپي از اسناد و ارائه آن در جلسه كميته برنامه ريزي استان و اخذ صورتحساب بودجه پژوهشي هر سال با تاييد مدير كل محترم برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامي .

- كمك به تحقق اهداف كلان واحد به منظور رسيدن به چشم انداز ترسيم شده .

- ايجاد يكپارچگي و انسجام بين برنامه هاي بخش هاي مختلف .

- كمك به كارايي و اثربخشي بهره برداري از منابع محدود واحد .

- تلفيق برنامه هاي مصوب هر حوزه و ارائه يك برنامه يكپارچه به منظور اتصال چشم انداز به برنامه هاي ميان مدت و بودجه هاي سالانه .