شرح وظايف دفتر توانمندسازي و آموزش هاي كاربردي :

وظايف دفتر شامل دو بخش ذيل است :

 

الف) برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت برون سازماني :

- نيازسنجي و شناسايي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت برون سازماني مورد نياز مخاطبان به منظور دانش افزايي ، افزايش مهارت و تخصص آنان.

- پيگيري جهت تدوين دفترچه برنامه درسي براي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت جديد مورد نياز و ارسال به سازمان مركزي جهت اخذ مجوز برگزاري و كد شناسه .

- رايزني با سازمان ها ، ادارات و شركت ها جهت شناساندن توانمندي هاي واحد و اعلام آمادگي واحد جهت برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت مورد نياز كاركنان آنان .

- تامين بخشي از درآمدهاي غير شهريه اي واحد از محل برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت برون سازماني .

- برگزاري منظم و مستمر جلسات كارگروه تخصصي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت در واحد .

 

ب) برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت درون سازماني :

- تدوين تقويم آموزش نيروي انساني در هر سال مطابق بخشنامه هاي سازمان مركزي و ارسال به استان .

- برگزاري دوره ها و كارگاه هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان و اعضاي هيات علمي بر اساس تقويم آموزشي مصوب و مبتني بر استانداردهاي آموزشي .

-  تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد براي تصدي مشاغل سازماني .

- بهبود و توسعه رفتار سازماني در واحد .

- افزايش بهره وري و مهارت هاي حرفه اي و فردي مديران ، اعضاي هيات علمي و كاركنان .