شرح وظايف دفتر تعالي و توسعه سازماني :

- ارسال جداول تكميل شده ارزيابي عملكرد حوزه هاي مختلف واحد در پايان هر شش ماه منطبق با برنامه پنج ساله و ارسال به استان مطابق بخشنامه هاي سازمان مركزي( شيوه نامه مديريت و ارزيابي عملكرد ، شيوه نامه تدوين گزارش عملكرد).

- ارسال عملكرد شش ماهه اول و شش ماهه دوم واحد از طريق سامانه جامع ارزيابي عملكرد ، رتبه بندي و تعالي سازماني .

- انجام امور مربوط به امتياز بندي و رتبه بندي واحد جهت ارتقاي درجه واحد .

- اعتبار سنجي داده هاي عملكردي و ساختاري .

- شناسايي نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهديدها .

- اجرايي نمودن آيين نامه ها و شيوه نامه هاي صادره از سوي معاونت محترم برنامه ريزي دانشگاه در خصوص ارزيابي عملكرد در واحد .

- نظارت بر حسن اجراي مصوبات صادره از معاونت محترم برنامه ريزي دانشگاه در واحد .

- استقرار نظام تشکیلاتی و سازمانی ، طبقه بندی مشاغل و نظارت بر اجرای آن با رویکرد مهندسی ساختار برابر بخشنامه های سازمان مرکزی و بازنگری چارت سازمانی واحد در راستای چابک سازی سازمانی.