آزمون جامع(نیمسال چهارم)

دانشجو موظف است تا پايان نيمسال چهارم، استاد راهنماي پژوهشي خود را انتخاب کرده و نسبت به تعیین موضوع هماهنگ نماید. اما ارائه رسمی پروپزال منوط به موفقیت در آزمون جامع است. آزمون جامع در هر رشته تحصيلي دو بار در سال(ترجیحا بهار و پاییز) برگزار مي شود و زمان برگزاري آن با پيشنهاد گروه آموزشي مربوط و تائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشکده یا دانشگاه مي باشد.

در پايان مرحله آموزشي دانشجو ملزم است در آزمون جامع كه بصورت كتبي و شفاهی برگزار مي شود شركت كند. شرط شركت در آزمون جامع، قبولي در كليه درس هاي مرحله آموزشي با كسب حداقل ميانگين كل 16 و ارائه گواهی قبولی آزمون زبان مي باشد.

آزمون جامع به منظور ارزشيابي قابليت هاي علمي آموزشي دانشجو، از درس هاي تخصصي رشته مربوط، حداقل از 4 درس بعمل مي آيد. آزمون شفاهی حداكثر تا يك هفته بعد از آزمون كتبي برگزار مي شود. ارزش آزمون هاي كتبي و ارزيابي شفاهی به ترتيب 70 و 30 درصد نمره نهايي است و ميانگين كل نمرات دانشجو در آزمون جامع نبايد از 16 كمتر باشد. در صورت عدم موفقيت، دانشجو مجاز است تنها براي يك بار ديگر در اولين آزمون جامع بعدي شركت نمايد. مدت انتظار دانشجو براي شركت در آزمون مجدد جزو سنوات مجاز تحصيل مرحله آموزشي محسوب مي شود. نتايج آزمون جامع بايد ظرف مدت محدودي(حداكثر یک ماه) بعد از برگزاري آزمون از طريق گروه به تحصيلات تكميلي دانشگاه ارسال و دانشگاه ظرف مدت يك هفته قبولي و يا عدم قبولي دانشجو را كتبا به وي اعلام نمايد.

حسب مقررات آموزشی دانشگاه ، رعایت موارد ذیل جهت شرکت در امتحان جامع ضروری می باشد:

1-     ارائه حد نصاب نمره زبان به تحصیلات تکمیلی دانشگاه، قبل از برگزاری آزمون جامع

3-     گذراندن کلیه دروس مرحله آموزشی دوره و ثبت نمرات توسط اساتید مربوط، قبل از برگزاری آزمون جامع.

ارائه طرح پژوهشی رساله(پروپزال)

دانشجویان فقط پس از کسب حد نصاب امتحان جامع(میانگین کل 15از 20) مجاز به ارائه پروپزال هستند. زمان ارائه پروپزال، نیمسال سوم تحصیلی، پس از قبولی در امتحان جامع و حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است. این زمان در صورت تایید شورای تحصیلات تکمیلی، حداکثر تا یک نیمسال دیگر با رعایت سقف زمانی مجاز دوره دکترا قابل تمدید است.

هر دانشجو می تواند دو استاد راهنما و دو استاد مشاور داشته باشد. استاد راهنماي پژوهشي ترجيحا بايد از بين استادان داخل دانشگاه انتخاب شود.

استادان راهنما و مشاور بايد داراي حداقل مدرك دكتري تخصصي Ph.D  با مرتبه حداقل استادياری و حداقل سه سال سابقه تدريس يا پژوهش در دوره هاي تحصيلات تكميلي باشند.

   دانلود : فرمهاي مورد نياز آزمون جامع دكتري           حجم فایل 113 KB
   دانلود : شرايط شركت در آزمون جامع دوره دكتري تخصصي           حجم فایل 30 KB