فضائل خاص امام خمینی‌(ره) برگزاری ترم تابستان در دانشگاه آزاد اسلامی به‌صورت مجازی اطلاعیه ی مهم حوزه معاونت علمی دانشگاه درباره ی امتحانات پايان ترم دوم  ۹۸/۹۹ ثبت نام وام وزارت علوم از طريق سايت http:\\bp.swf.ir  برگزاري آزمون جامع دوره دكتري تخصصي در نيمسال دوم 1399-1398
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شيروان: فضائل خاص امام خمینی‌(ره) را در يادها ماندگار كرد
فضائل خاص امام خمینی‌(ره)
برگزاری ترم تابستان در دانشگاه آزاد اسلامی به‌صورت مجازی
برگزاری ترم تابستان در دانشگاه آزاد اسلامی به‌صورت مجازی
اطلاعیه ی مهم حوزه معاونت علمی دانشگاه درباره ی امتحانات پايان ترم دوم ۹۸/۹۹
اطلاعیه ی مهم حوزه معاونت علمی دانشگاه درباره ی امتحانات پايان ترم دوم ۹۸/۹۹
وام وزارت علوم
ثبت نام وام وزارت علوم از طريق سايت http:\\bp.swf.ir
برگزاري آزمون جامع دوره دكتري تخصصي در نيمسال دوم 1399-1398
برگزاري آزمون جامع دوره دكتري تخصصي در نيمسال دوم 1399-1398
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شيروان: فضائل خاص امام خمینی‌(ره) را در يادها ماندگار كرد
1399/3/13
برگزاری ترم تابستان در دانشگاه آزاد اسلامی به‌صورت مجازی
1399/3/13
اطلاعیه ی مهم حوزه معاونت علمی دانشگاه درباره ی امتحانات پايان ترم دوم ۹۸/۹۹
1399/3/6
گذرانيدن الزامي درس «آشنايي با مباني طب ايراني و مكمل» براي دانشجويان پرستاري
1398/11/14
برگزاري آزمون جامع دوره دكتري تخصصي در نيمسال دوم 1399-1398
1399/3/10

1- گذرانيدن درس آشنايي با دفاع مقدس براي تمامي دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي كه درس اختياري دارند ،الزامي است.

2- گذرانيدن درس «آشنايي با مباني طب ايراني و مكمل» براي تمامي دانشجويان پرستاري الزامي است.