جزئیات اخذ دروس جبرانی باقیمانده دانشجویان دکتری برای شرکت در آزمون جامع اعلام شد نتایج قطعی ذخیره رشته‌های گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می‌شود جزئیات ادامه تحصیل دانشجویان بازمانده از تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی آگهی مناقصه عمومی سلف سرویس اطلاعیه مهم در خصوص زمان برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی
جزئیات اخذ دروس جبرانی باقیمانده دانشجویان دکتری برای شرکت در آزمون جامع اعلام شد
جزئیات اخذ دروس جبرانی باقیمانده دانشجویان دکتری برای شرکت در آزمون جامع اعلام شد
نتایج قطعی ذخیره رشته‌های گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می‌شود
نتایج قطعی ذخیره رشته‌های گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می‌شود
جزئیات ادامه تحصیل دانشجویان بازمانده از تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی
جزئیات ادامه تحصیل دانشجویان بازمانده از تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی
آگهی مناقصه عمومی سلف سرویس دانشگاه آزاد اسلامی واحدشیروان
آگهی مناقصه عمومی سلف سرویس
اطلاعیه مهم در خصوص زمان برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی
اطلاعیه مهم در خصوص زمان برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی
جزئیات اخذ دروس جبرانی باقیمانده دانشجویان دکتری برای شرکت در آزمون جامع اعلام شد
1397/7/22
نتایج قطعی ذخیره رشته‌های گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می‌شود
1397/7/22
جزئیات ادامه تحصیل دانشجویان بازمانده از تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی
1397/7/17
آگهی مناقصه عمومی سلف سرویس دانشگاه آزاد اسلامی واحدشیروان
1397/7/9
اطلاعیه مهم در خصوص زمان برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی
1397/3/29