معرفي مدير امور پژوهشي واحد شيروان:

 

نام : حميدرضا                                             نام خانوادگي : شاه قاسمي

سال استخدام : 1383                                وضعيت استخدام : رسمي قطعي تمام وقت

مدرك تحصيلي : كارشناسي ارشد

رشته تحصيلي : مديريت آموزشي

معدل كل مقطع كارشناسي ارشد :  19.53

 

سوابق اجرایی :

-        رئیس اداره ارتباط با صنعت و جامعه واحد شیروان از سال 1388 تا 1394

-        رئیس اداره برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان واحد شیروان از سال 1394 تا 1397

-       مدير پژوهش و فناوري واحد شيروان در حال حاضر

 

افتخارات :

-        کارمند نمونه واحد شیروان در سال 1392

-        دریافت چندین تقدیرنامه در طول مدت کاری

-        عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1392 تا 1394