دستورالعمل و زمان مصاحبه داوطلبين دكتري 96 اعلام شد

1-زمان مصاحبه از تاريخ 23 تيرماه لغايت 26 تيرماه  در واحد بجنورد برگزار مي گردد كه مطابق جدول زمانبندي مي باشد

2- محل مصاحبه داوطلبين رشته هاي انساني در محل دانشكده انساني و محل مصاحبه داوطلبين رشته هاي فني و كشاورزي  در محل دانشكده فني مهندسي برگزار مي گردد

3-هر داوطلب اعم از با آزمون و یا بدون آزمون لازم است در زمان حضور جهت مصاحبه براي هر رشته/گرایش در هر استان، فیش واریزي  هزینه مصاحبه به مبلغ 700000 ریال  به حساب سيباي شماره 0105645020003 نزد بانک ملي شعبه  دانشگاه آزاد اسلامي ارائه نمايد. درصورتي كه داوطلب در چند رشته /گرايش / استان دعوت به مصاحبه شده است لازم است براي هريك فيش جداگانه واريز نمايد.

4- فرم پيوست 3 را دريافت و تكميل و مستندات مرتبط با فرم را در زمان مصاحبه ارائه نمايد

 5-همترازي نمرات آزمون هاي ملي و بين المللي زبان انگليسي به همراه امتياز  را مي توانيد ملاحظه نماييد

6-داوطلباني كه به طور همزمان در دو دانشگاه زمان مصاحبه آنان اعلام شده است، مي توانند به طور دلخواه ابتدا به يكي از دانشگاههاي دعوت شده در موعد مقرر جهت مصاحبه مراجعه و سپس گواهي مربوط به شركت در مصاحبه اول دكتري را جهت انجام مصاحبه دوم به دانشگاه مورد نظر بعدي صرفا در بازه زماني 96/4/23 لغايت پايان وقت اداري 96/4/26 ارائه نمایند.