اعضاي كميته علمي همايش ملي فقه و سلامت

نام و نام خانوادگي

 

ميزان تحصيلات و رشته تحصيلي

مرتبه علمي

دكتر ابوالفضل فرهادي

دكتراي پرستاري ( رئيس همايش)

استاديار

دكتر عباسعلي سلطاني

دكتراي فقه و مباني حقوق اسلامي

دانشيار

دكتر محمود عباسي

دكتراي حقوق پزشكي

دانشيار

دكتر عابدين فومني

دكتراي حقوق پزشكي

استاديار

دكتر محسن رضايي

فوق تخصص اخلاق پزشكي

استاديار

دكتر محسن معتمدي

دكتراي فقه و مباني حقوق اسلامي

استاديار

دكتر محمد رضا محمد زاده رهني

دكتراي فقه و مباني حقوق اسلامي

استاديار

دكتر علي شيعه علي

دكتراي فقه و مباني حقوق اسلامي(دبير علمي همايش)

استاديار

دكتر فتاحي معصوم

دكتراي پزشكي

استاد

دكتر حسين مير محمد صادقي

دكتراي حقوق جزا

استاد

دكتر حسين رستگار

دكتراي فقه و اصول

استاد

دكتر فريمان ابراهيم زاده

دكتراي مديريت آموزش عالي

استاديار

دكتر مهدي ابراهيمي

دكتراي فقه و اصول

استاد

دكتر علي فيروزنيا

دكتراي شيمي

استاديار

دكتر رضا ساماني

دكتراي پزشكي

استاديار

دكتر موسوي جاجرمي

دكتراي فقه و اصول

استاد

دكتر رضايي ن‍ژاد

دكتراي ايمونولوژي

استاديار

استاد سيد قاسم فدايي

ارشد پرستاري

استاديار

 دكتر معصومه ياسايي

  دكتراي مشاوره

  استاديار

استاد عبدالله امامي

ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي

استاديار

دكتر كوروش احتراميان

دكتراي گياه پزشكي

استاديار

دكتر احمد اصغرزاده

دكتراي باغباني

استاديار

ابوالفضل بخشي پور

استاديار روانشناسي دانشگاه آزاد بجنورد

استاديار

دكتر حسين اسكندري

استاديار دانشگاه بجنورد

استاديار

دكنر ناز محمد انق

استاديار جامعه شناسي دانشگاه پيام نور بجنورد

استاديار

دكتر ابوالفضل اميريان

دكتراي حرفه اي

پزشك

هادي شيرزاد

دكتراي تخصصي پزشكي- دفاع ملي

سجاد نامور

دانشجوي دكتراي جامعه شناسي

حسينعلي جعفري

دانشجوي دكتراي دفاع ملي

 

حسين حيدر پور

كارشناسي ارشد فقه و حقوق