حاميان همايش ملي فقه و سلامت

v   دانشگاه علوم پزشكي استان خراسان شمالي

v   نهاد نمايندگي مقام رهبري در استان خراسان شمالي

v   دانشگاه علوم پزشكي مشهد

v   دانشكده پرستاري شيروان

v   شبكه بهداشت و درمان شيروان

v   دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد

v   پايگاه استنادي علوم جهان اسلام

v   استانداري خراسان شمالي

v   شوراي شهر و شهرداري شيروان

v   دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسفراين

v   باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي شيروان

v   فرماندهي انتظامي استان خراسان شمالي

v   فرمانداري شيروان

v   معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي شيروان

v   پژوهشكده قرآن و عترت سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي

v   شوراي هيئات مذهبي شيروان